Voltijds
Limburg
Geplaatst 3 weeks geleden.

Doel van de functie

Verpleegkundigen staan in voor een zo optimaal mogelijke verzorging en verpleging van de zorgbehoevende bewoners van het rusthuis. Dit alles gebeurt in het kader van een zo aangenaam en comfortabel mogelijk verblijf. Het accent ligt op verzorging en verpleging, gekoppeld aan een continue zorgverantwoordelijkheid.

Plaats van de functie binnen de organisatie

Een verpleegkundige maakt deel uit van het team verpleegkundigen en verzorgenden. Hij of zij werkt onder leiding van de hoofdverpleegkundige. De verpleegkundige rapporteert aan de hoofdverpleegkundige en bij diens afwezigheid aan de adjunct verpleegkundige of de dagelijks verantwoordelijke.

Functie-inhoud

Bewonersgerichte zorg

 1. Verpleging en verzorging van de bewoners:
 • toedienen van verpleegkundige hygiënische zorgen;
 • evaluatie van de verstrekte verpleegkundige hygiënische zorgen;
 • observatie van een aantal vitale parameters en eventuele interventies;
 • observatie en hulp bij het maaltijdgebeuren en evaluatie van het voedingspa­troon;
 • coördinatie van de verzorging aan elke bewoner: toezicht op de deeltaken en het afstemmen van de verschillende zorgactiviteiten;
 • uitvoeren van comfortzorg bij zwaar zorgbehoevende ouderen binnen eigen bevoegdheid;
 • bevorderen van het leef- en woonklimaat voor de bewoner (multidiscipli­naire checklist voor de bevordering van het leef- en woonklimaat);
 • begeleiden van bewoners bij de zelfzorgactiviteiten;
 • klaarzetten, uitdelen en toedienen van medicatie;
 • opruimen van kamers, toiletten en verzorgingskarren;
 • verpleegtechnieken correct toepassen en indien nodig aanpassen aan de situatie;
 • helpen bij het toedienen van voedsel en bij het toiletgebeuren;
 • aftekenen van verpleegkundige dossiers;
 • bijstaan van de verzorgenden bij het klaarzetten van de tafels, mensen in bed leggen en uit bed halen, voedsel- en drankbedeling naar de kamers;
 • klaarmaken van ontbijt, klaarzetten van tafels en ontbijtkarren, aanvullen van pampertekorten, mensen droogleggen, mensen wassen, controle van parameters,… door nachtdienst.
 1. Verantwoordelijkheidsdomein:
 • coördinatie van het verzorgend werk binnen de zorgronde onder leiding van de hoofdverpleegkundige;
 • de comfortzorg bij zwaar zorgbehoevende ouderen binnen eigen bevoegd­heid;
 • veiligheid van de bewoner, meer bepaald voorkomen van valaccidenten;
 • overdrachtgebeuren;
 • onderricht van dieet;
 • coördinatie van het maaltijdgebeuren en aangepaste voeding;
 • begeleiden van de bewoners: luisteren, meeleven en emotionele ondersteu­ning;
 • verstrekken van informatie aan huisartsen.
 1. Rapportage, registratie en administratie van de bewoners:
 • mondelinge overdracht bij aanvang van elke dienst;
 • helpen opstellen van de verpleegplannen;
 • dagelijks bijhouden van verpleegplannen;
 • overleg voeren met hoofdverpleegkundige om de voortgang van de zorguit­voering te bewaken;
 • informatieverstrekking i.v.m. de zorgevolutie.
 1. Deelname aan:
 • multidisciplinair overleg;
 • kwaliteitsprojecten;
 • referentieverpleegkundige binnen volgende domeinen: wondzorg en pallia­tieve zorg.

Ondersteunen van de bewonerszorg

 1. praktijkopleiding stagiaires:
 • toezicht houden op de activiteiten van de stagiaires;
 • bijsturing geven in de uitvoering van de zorgactiviteiten;
 • helpen opstellen van een individueel praktijkleerplan;
 • invullen van de schriftelijke dagevaluaties;
 • mondelinge feedback geven over toegediende zorgen;
 1. Bewonerstransport:
 • uitvoering van alle intern transport bij zwaar zorgbehoevende bewoners;
 • begeleiden van bewoners bij verplaatsen binnen het rusthuis.
 1. Beheer van technische middelen:
 • schriftelijk doorgeven van gebrek aan verzorgend en verplegend materiaal;
 • schriftelijke melding van beschadigingen aan materiaal van bewoners of rust­huis eigen materiaal.

Profiel

Vakkennis:

 • kennis van bejaardenproblematiek en geriatrische pathologie;
 • heeft een grondige kennis van de verpleegkundige basiszorg van de geriatri­sche bewoner.

Technische vaardigheden:

 • gevoel voor hygiëne is van belang in het kader van het verzorgen van de bewo­ners;
 • kan de steriliteitprincipes toepassen;
 • kan belevingsgerichte zorg aan de bewoner toedienen;
 • kan comfortzorg aan de bewoner verschaffen;
 • heeft oog voor zelfzorg en inspraak van de bewoner;
 • heeft oog voor de veiligheid van de bewoner;
 • is ergonomisch, ecologisch en economisch in zijn of haar functioneren.

Persoonlijke vaardigheden:

 • is ontwikkelend ingesteld: volgt nieuwe evoluties binnen de geriatrische proble­matiek of binnen de verpleegkundige basiszorg op;
 • kan de werkzaamheden zelfstandig organiseren en plannen;
 • is correct in het opvolgen van gemaakte afspraken;
 • kan een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteitsbevordering;
 • is in staat om de verzorgende en verpleegkundige werkzaamheden ordelijk en nauwkeurig uit te voeren;
 • is in staat om bij toegenomen werkdruk nog correct te functioneren;
 • staat open voor begeleiding en opbouwende feedback in het kader van zijn of haar functioneren;
 • kan reflecteren over gebeurtenissen, dit bespreekbaar maken en nadien ook toepassen.

Vaardigheden gericht op de bewoner:

 • heeft oog voor het welzijn van de bewoner;
 • gebruikt een correct taalgebruik met de bewoner;
 • kan een empatische houding aannemen t.o.v. de bewoner;
 • toont respect voor de meningen en opvattingen van bewoner en familie;
 • is in staat om actief te luisteren naar de bewoner.

 

Organisatievaardigheden:

 • levert een positieve bijdrage aan de groepsgeest;
 • heeft inzicht in de organisatie op afdelingsniveau.

Benoeming- en aanwervingvoorwaarden:

Moet houder zijn van een diploma van gegradueerde of gediplomeerde verpleegkundige.

Aanbod:

 • Contract van onbepaalde duur;
 • verloning volgens de wettelijke barema’s (IFIC);
 • overname van anciënniteit, leeftijd speelt voor ons geen rol.;
 • deeltijds of voltijds uurrooster;
 • morgen- en avonddiensten;
 • één op de twee weekends werken.